Všeobecné obchodní podmínky

Oblast platnosti

Tyto podmínky jsou závazné. Jiná ujednání mimo Všeobecné obchodní podmínky jsou možná pouze s výslovným písemným souhlasem dodavatele.

Veškeré dohody mezi objednatelem a dodavatelem musí být v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, přijaty kupní smlouvou a písemným potvrzením objednávky dodavatelem.

Nabídka a uzavření smlouvy

Smlouvy se stávají závaznými pouze písemným potvrzením nebo emailem. Dodavatel si vyhrazuje právo v případě pochybností o bonitě klienta rozhodnout o platbě předem nebo požadovat přiměřené zajištění úhrady před nebo po uzavření smlouvy. Odmítnutí těchto podmínek klientem opravňuje dodavatele odstoupit od smlouvy, přičemž za již provedené částečné dodávky je platba okamžitě splatná.

Dodatečné změny zakázky z důvodů přání klienta mu budou účtovány. O všech nákladech spojených s těmito dodatečnými změnami musí být klient písemně informován. K dalším změnám patří také opakování zkušebních tisků, které zákazník může požadovat vzhledem k menší odchylce od předlohy.

Veškeré podklady, návrhy, vzorky

Návrhy, testovací sazba, korektury, vzorky a podobné přípravné práce provedené na žádost zákazníka budou účtovány dle aktuálního ceníku, který je ke stažení na webových stránkách dodavatele.

Získané materiály a data od zákazníka, nezbytné pro výrobu, zůstávají ve vlastnictví dodavatele a jsou archivovány po dobu 1 roku.

Návrhy a podklady pro tisk zůstávají majetkem dodavatele a nemohou být bez souhlasu odběratele zpřístupněny třetím stranám. Projekty mají právní ochranu autorského práva.

Soubory dat jsou podle pravidel uchovávány po dobu 1 roku, počítáno od data poslední dodávky. Po uplynutí této doby mohou být veškeré podklady zničeny. Neexistuje žádný nárok na archivaci souborů a dodavatel není povinen o likvidaci dat zákazníka informovat.

Výroba se uskutečňuje v souladu se specifikacemi klienta. Dodavatel není povinen ověřovat správnost, vhodnost a účel zakázek.

Klient zodpovídá za to, že výrobou produktů podle předaných dat, grafiky nebo vzorků nejsou porušena žádná práva třetích stran. Zákazník se zavazuje uhradit náklady spojené s porušením práv třetích stran.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za chyby přehlédnuté klientem, týká se to změn, které byly provedeny na přání klienta nebo kvůli nutné úpravě podkladů, a které si klient odsouhlasil prostřednictvím emailu. Změny uvedené po telefonu musí být také potvrzeny prostřednictvím emailu.

Ceny a platby

Není-li dohodnuto jinak, platí ceny uvedené v ceníku na webových stránkách dodavatele.
Zaplacení kupní ceny musí být provedeno na základě faktury nebo podle podmínek určených dodavatelem.

Není-li dohodnuto jinak, musí být zakázka uhrazena ve lhůtě 14 dní od vytvoření faktury. 
V případě pozdní platby si dodavatel vyhrazuje právo účtovat úroky z prodlení za každý den po splatnosti ve výši 0,05% celkové fakturované částky.
Zboží je ve výhradním majetku dodavatele až do úplného zaplacení faktury.

Dodávka/ Čas dodání

Dodací lhůty budou splněny za předpokladu dodání správných podkladů a jasných specifikací ze strany klienta.

Zásilka je zhotovitelem zabalena s potřebnou péčí. Dodavatel odpovídá pouze za hrubou nedbalost při zpracování zakázky. Zboží je pojištěno podle příslušných přepravních podmínek dopravního servisu. Doplňkové pojištění se sjednává pouze na základě výslovné a písemné připomínky podle požadavku klienta a musí být jím uhrazeno.
Dodavatel neručí za poškozenou či pozdě dodanou zásilku. Veškerou odpovědnost přebírá v okamžiku převzetí zásilky dopravní společnost.

Klient může požadovat dodání zakázky ve stanovených lhůtách. V případě, že z kapacitních či jiných důvodů není dodavatel schopen dostát termínu klienta, dodavatel si vyhrazuje právo zakázku odmítnout.

Další právní nároky a práva klienta kvůli zpožděním v dodávkách zůstávají nedotčeny.

Dodací lhůty nebo lhůty, které nebyly výslovně dohodnuty jako závazné, jsou výhradně nezávazné.

Dodavatel má právo na částečné dodávky, či dílčí zpracování zakázky po oboustranné písemné dohodě mezi klientem a dodavatelem.

Skladovací podmínky

Transfery musí být skladovány v suchém prostředí s konstantní teplotou a vlhkostí a bez zatížení. Transfery musí být použity a nažehleny nejpozději do 1 roku ode dne výroby. Po této době expirace nenese dodavatel žádnou odpovědnost za problémy spojené s pozdním použitím transferů.

Výhrada vlastnictví

Vyhrazujeme si vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení všech pohledávek podle smlouvy.

Klient je povinen neprodleně písemně informovat zhotovitele o zásahu třetích stran, zejména o omezujících opatřeních, jakož i o dalším znehodnocení svého majetku.
Klient musí nahradit vzniklé škody a náklady dodavateli vzniklé porušením této povinnosti a nezbytnými intervenčními opatřeními proti přístupu třetích stran.

V případě, že klient poruší smlouvu, a to zejména tehdy, když nesplní své platební povinnosti přes upomínku dodavatele, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy poté, co poskytl přiměřenou lhůtu pro zaplacení zboží a požadovat vrácení svých výrobků. Náklady na dopravu hradí klient. Zhotovitel má nárok na obdržení vráceného zboží za účelem jeho recyklace. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu vzniklé škody i po obdržení vráceného zboží.

Záruka a reklamace

Zákazník musí zjevné vady uvést vždy písemně do jednoho týdne od doručení zboží do formuláře, který je uveden na webových stránkách dodavatele. V opačném případě je reklamace vyloučena. Reklamace je řešena okamžitě po dodání veškerých podkladů ze strany klienta.

Technicky podmíněné barevné odchylky od originálu, nebo barevné mapy, nelze pokládat za závadu. To platí i pro srovnání mezi případným zkušebním tiskem a podklady.

U tenkých linek dodavatel garantuje kvalitu pouze tehdy, pokud jsou nad 0,7 mm. V případech, kde je linka pod 0,7 mm, nenese dodavatel žádnou odpovědnost za problémy spojené s nažehlováním a reklamace se nepřipouští.

U oprávněných nároků má klient možnost volby, zda bude souhlasit s opravou zboží, se slevou nebo vrácením částky za zboží. V případě vrácení částky (to se ale týká pouze platby předem nebo již zaplaceného zboží) za zboží bude vystaven dobropis a částka zaslána na bankovní účet klienta, ale pouze po obdržení vadných výrobků dodavateli.

Po obdržení poškozené zásilky je příjemce povinen učinit písemné potvrzení protokolu přepravní společnosti. V opačném případě zákazník nemá nárok na reklamaci.

Dodavatel nenese odpovědnost za tisková data a originální předlohy, které jsou nedílnou součástí objednávky klienta.
Dodavatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za materiály klienta, které klient používá při nažehlování transferových potisků, a které obsahují příměsi silikonu a jiných vláken než bavlněných, a tedy mohou mít za následek nepřilnutí nažehlovaných transferů na takto použité materiály.

Autorská práva

Tiskoviny a elektronické publikace jsou vytvářeny na základě obsahových požadavků zákazníka. Dodavatel nemá žádný vliv na obsah. Klient nebo třetí osoba přebírá odpovědnost vůči dodavateli za to, že vlastní všechna práva k použití, zpřístupnění a zveřejnění všech přenášených dat (včetně textu a obrázků). Kromě toho se klient zaručuje, že neporušuje žádná práva ani autorská práva. Dále že prostřednictvím výroby tiskovin nebo elektronických publikací neporušuje zákon, a že tištěné materiály neobsahují protikonkurenční obsah. Pokud klient porušuje práva třetí strany, je dodavatel nepodmíněně zbaven všech souvisejících závazků.

Ochrana osobních údajů

Dodavatel je oprávněn data elektronicky ukládat a dál zpracovávat. Dodavatel se zavazuje zacházet se všemi osobními informacemi jako s důvěrnými. Dodavatel je oprávněn údaje o zákaznících, které vyplývají ze smluvních dokumentů, nebo které jsou nezbytné k provedení smlouvy poskytnout třetím osobám, ale pouze tehdy, pokud to slouží ke zpracování objednávky. Použitelná ustanovení ochrany dat jsou sledována ze strany dodavatele.

Zvláštní ujednání

Veškeré spory vzešlé ze smluvního vztahu založeného mezi prodávajícím a kupujícím budou projednávány před příslušným soudem České republiky podle jejích právních předpisů s tím, že smluvní strany ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně podle sídla prodávajícího v době zahájení řízení.

Kontakt

Plastisoltransfer s.r.o.
Sídlo: Praha - Holešovice, Dělnická 1155/24, PSČ 170 00
Provozovna: Praha 9 - Vysočany, U Elektry 650/2, PSČ 198 00
IČO 24227978
DIČ CZ24227978